Příspěvky autora: spravce

Jako odborný člen Unie rodinných advokátů bych si dovolila upozornit na stanovisko ke střídavé péči, které bylo přijato v Praze dne 4. března 2018.

Doplňuji shrnutí současné situace.

K dnešnímu dni 20.9.2019 bohužel nenastala změna v legislativě, která by rodičům umožňovala při péči jednoho rodiče a styku druhého rodiče tomuto druhému rodiči s ohledem na jeho podíl péče uplatnit odpovídající nebo dohodnutou část:

  • Daňového zvýhodnění na děti
  • Slevy za umístění dítěte (školkovné)
  • Exekuce a výpočet nezabavitelného minima
  • Dávky a příspěvky státní sociální podpory
  • Ošetřovné při nemoci dítěte
  • Postihy při úmyslném maření styku (formou úhrady ušlých příjmů a vynaložených výdajů na cestu)

Níže přikládám stanovisko:

„Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 2/2018 ke střídavé péči

Střídavá péči není univerzálním ani přednostním způsobem péče o dítě. Unie rodinných advokátů nesouhlasí se zjednodušeným pohledem a doporučuje zvolit následující podmínky pro její použití:

1)      Dohoda rodičů – partnerů bohužel bývalých, ale nyní vzájemně se respektujících tolerantních jedinců, v ideálním případě kamarádů, jež berou v úvahu zájmy a potřeby svých dětí. Válčení na toto poli je totiž kontraproduktivní, a tedy vyloučené.

2)     Jedna škola, jeden dětský lékař, zachované mimoškolní aktivity dítěte – ideálem jsou rodiče bydlící v dochozí vzdálenosti, aby se z dítěte nestal baťůžkář a cestovatel.

Aktivistické trvání na střídavé péči ze strany otců či odpor proti její realizaci na straně matek ukazuje, že rodič nemyslí na zájmy dítěte, ale především na své vlastní. V praxi je totiž neznatelná hranice mezi střídavou péčí a rozšířeným stykem, s nímž dnes od soudu odchází každý rodič, jenž o něj požádá. Zákonný koncept rodičovské odpovědnosti dnes vylučuje, aby o dítku rozhodoval jen jeden z rodičů, protože navzdory soudnímu rozhodnutí mají otec i matka stejné právo účastnit se života dítěte a rozhodovat o něm.

Za této situace je boj o dny či hodiny krátkozraký a nelogický, podobně jako snaha bojujících rodičů přesvědčit soud o svém pohledu na věc. Rozumnější je ochota ke kompromisu a ohled na přání a situaci každého dítěte, jež je unikátní a neopakovatelné. Unie rodinných advokátů proto doporučuje (rodičům, soudům, finančním úřadům i zákonodárcům) přijmout za své následující:

3)     Rozumné financování péče o dítě – výživné i daňové úlevy musí zohledňovat skutečný podíl rodičů na péči o dítě v souladu se zásadou, že čím více otec o dítě pečuje, tím nižší výživné mu soud má soud vyměřit.

4)     Spravedlivá dělba cestovních nákladů – cesty dětí za rodiči nemůže nést či zajišťovat jen jeden z rodičů; rozumný soud má zohlednit, že otec si vyzvedává dítě v bydlišti matky a po styku je tamtéž zase vrací, a náklady a zajištění cesty mezi rodiče rozdělí.

Pokud se rodiče o péči o dítě nedohodnou a ani soudní rozhodnutí nevede ke zklidnění vztahů, je násilná cesta za pomoci soudů, opatrovníků, policie, pokut, výzev, trestních oznámení, výkonu rozhodnutí a dalších silových metod zničující pro psychiku dítěte i pro jeho zdárný duševní a tělesný vývoj. Rodič, který to nepochopí, dítěti navzdory svým vzletným prohlášením nenávratně škodí.

V Praze dne 4. března 2018“

Zdroj stanoviska: http://www.uracr.cz/stanoviska

Výživné je nástroj, kterým má být dítěti zajištěna srovnatelná životní úroveň s jeho rodiči. Při péči jednoho rodiče platí výživné vždy jen druhý nepečující rodič (se stykem běžným nebo rozšířeným), při střídavé péči (symetrické i asymetrické, tj. v rozsahu „rozšířeného styku“) bývá výživné stanoveno oběma rodičům a při společné péči není výživné stanoveno nikomu.

Výše výživného, jeho snížení i zvýšení má svá pravidla. Primární na nejdůležitější pro dítě by měl být dostatečný kontakt s oběma rodiči. Neplacením výživného dochází k přenesení rodičovské odpovědnosti na druhého rodiče, respektive na společnost (zálohové výživné). Je však třeba upozornit, že v některých případech je neplacení výživného a ztráta zájmu o kontakt s dítětem důsledkem překvapeně jiným.

Více zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/stanoveni-vyzivneho-hledisko-srovnatelne-zivotni-urovne-109847.html

Movers is generally the detailed organization and implementation of a complex operation. In a general business sense, logistics is the management of the flow of things between the point of origin and the point of consumption in order to meet requirements of customers or corporations.

Movers is generally the detailed organization and implementation of a complex operation. In a general business sense, logistics is the management of the flow of things between the point of origin and the point of consumption in order to meet requirements of customers or corporations.

Movers is generally the detailed organization and implementation of a complex operation. In a general business sense, logistics is the management of the flow of things between the point of origin and the point of consumption in order to meet requirements of customers or corporations.