Informace k nové kalkulačce výživného

Informace k nové kalkulačce výživného

Informace a doporučení k výpočtu – Nová kalkulačka výživného

Vychází ze současné legislativní úpravy, nejnovější judikatury i aktuálních návrhů na změny stávající úpravy doporučující tabulky pro stanovení výše výživného. Zohledňuje právo na srovnatelnou životní úroveň dítěte a rodičů, náklady na dopravu, podíl na péči rodičů, ale i další vyživovací povinnosti obou rodičů. Tato kalkulačka výživného rozpočítává výživné tak, aby rodičům zbývalo prostředků na jejich díl péče. Tím se v nejlepším zájmu dítěte aktivně podporuje péče či styk obou rodičů. Ten, kdo se nestará, tak platí na výživném více než ten, kdo se pravidelně stará a v době péče či styku vše potřebné za dítě či děti hradí.

Výpočet výživného na dané dítě pracuje s tím, že každý z rodičů platí náklady dítěte či dětí v době své péče tj. v případě rozšířeného styku či střídavé péče včetně dílu školkovného či školného, nákladů na pomůcky do školy, obědy, oblečení, sportovní vybavení apod. Pokud tomu tak není, je třeba krátit část výživného, které rodiči připadá na jeho díl péče.

Životní potřeby každé domácnosti jsou zcela individuální, proto si doporučuji připravit pro relevantnost závěrů, ideálně společně, rodičovský plán a na jeho základě výši výživného, úhrady potřeb dětí, jejich logistiku (do školy, na kroužky), dopravu mezi rodiči a výdaje vycházející z původní společné domácnosti (úvěry, půjčky, hypotéky) zohlednit.

Více informací k výpočtu

Kalkulačka vychází ze současně legislativy a soudní praxe:

  • Zákon č. 89/2012, občanský zákoník
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
  • Nařízení vlády č. 75/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima (Nové nařízení vlády platné od 1.4.2022)
  • Nařízení vlády č. 507/2021 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
  • Nález Ústavního soudu I. ÚS 2996/17 ze dne 29. května 2018
  • Doporučující tabulka Ministerstva spravedlnosti pro výpočet výživného – více zde

Srovnatelná životní úroveň

Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Současně toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. V praxi však zajistit naplnění § 915 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku není snadné. Nová kalkulačka výživného přerozděluje výživné na základě poměru výše příjmu rodičů a životního minima domácnosti. Přičemž rodič je brán jako jednotlivec a částka životního minima na nezaopatřené dítě je zohledněna jednou polovinou, protože oba rodiče mají povinnost výživy svého nezaopatřeného potomka.

Tabulka životního minima pro jednotlivce a pro nezaopatřené děti:

Tabulka životního minima  
Životní minimum pro jednotlivce4250 Kč
pro první osobu v domácnosti3910 Kč
pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem3530 Kč
Životní minimum pro nezaopatřené dítě ve věku1/2 životního minimaživotní minimum
0 - 5 let1085 Kč2170 Kč
6 - 14 let1335 Kč2670 Kč
15 - 26 let1525 Kč3050 Kč

Tento postup dokáže ve výživném zohlednit nejen srovnatelnou životní úroveň rodiče a nezletilých, ale i jeho případné další vyživovací povinnosti a to zároveň u rodičů na obou stranách.

Současně zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a dále nařízení vlády č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, vychází z částek bez zohlednění nákladů na bydlení. Ty jsou zohledňovány odděleně, např. při výpočtu nezabavitelného minima jedince při exekuci jsou stanoveny částkou normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně žije. Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 pro:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákonaMěsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v    
Prahavíce než 100 00050 000 - 99 99910 000 - 49 999do 9 999
jedna8 5776 8216 5025 5485374
dva11 9299 5259 0897 7837 545
tři15 95312 81012 23910 53110 220
čtyři a více19 61715 82715 13813 07912 703

bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna789
dvě1 079
tři1 411
čtyři a více1 744

Současně výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní sociální podpoře, činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 za kalendářní měsíc:

POZOR! V rámci domácností rodičů je nezbytné, i z důvodu péče o nezletilé, náklady na bydlení zohlednit. Nicméně se nemusí jednat vždy o skutečné placené částky, pokud jsou dle uvážení soudu abnormálně od průměrných odchylné. Tato kalkulačka výživného propočítá výši výživného se zohledněním výdajů na bydlení. Jsou to však výdaje, které si rodiče sami uvedou. Je tak vždy na posouzení soudu, v jakém rozsahu výdaje na bydlení rodičům zohlední.

Náklady na dopravu

Nyní přichází Ústavní soud svým nálezem I. ÚS 2996/17 ze dne 29. května 2018 s dalším průlomovým judikátem, vztahujícím se ke zohledňování nákladů na dopravu dítěte mezi rodiči.

„Pokud již dojde k tomu, že rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče, se odstěhuje do větší vzdálenosti z původního místa bydliště, obecné soudy nemohou ponechat tento aspekt stranou a musí jej zohlednit ve svém rozhodování o úpravě styku či vyživovací povinnosti. V případě větší vzdálenosti mezi bydlišti rodičů musí soudy upravit styk mezi rodiči a dětmi tak, aby bylo v co nejširší míře hájeno právo dětí na výchovu od obou rodičů. Přitom je třeba si uvědomit, že dlouhé cestování nepředstavuje zátěž jen pro rodiče, ale zejména pro dítě samotné. Cestování by v životě dítěte mělo být spíše zpestřením, nikoli nezbytnou mnohahodinovou rutinou, odehrávající se zpravidla každé dva týdny.“

Nová kalkulačka výživného tak umožňuje rodičům zohlednit náklady na dopravu mezi sebou, kterou s realizací péče o nezletilého mají. Výše těchto výdajů není omezena, je však opět na uvážení soudu a na prokázání rodičů fakticity těchto výdajů.

Rozsah péče, případně styku

Rodič, který o dítě nepečuje, nebo se s dítětem nestýká by měl platit vyšší výživné než ten rodič, který o dítě pečuje a pravidelně se s ním stýká a nad rámec výživného za něj hradí další výdaje. Původní doporučující tabulka Ministerstva spravedlnosti – více zde – stanovuje procentuální rozmezí pro vyměření výživného z měsíčního příjmu rodiče, aniž by zohledňovala rozsah péče tohoto rodiče. Po více jak osmi letech však dochází k revizi přístupu. JUDr. Daniela Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti za tvorby doporučující tabulky, současná prezidentka Unie rodinných advokátů shrnuje závěry z workshopu k doporučující tabulce – více zde, mimo jiné „Soudy by při rozhodování o výživném měly zohlednit rozsah péče o dítě povinného rodiče a vzájemné vztahy dítěte a povinného rodiče.

V rámci nové kalkulačky výživného tak lze zadat rozsah péče v nejčastějším rozdělení i zcela individuálně dle počtu dnů v roce. Výživné tak bude pro každého rodiče rozděleno na částku, která zůstane dle podílu péče tomuto rodiči a na částku kterou uhradí za péči druhého rodiče k jeho rukám. Jelikož výživné se hradí vzájemně v režimu střídavé péče a stále nejčastějším režimem péče je péče jednoho rodiče, je částka výživného od druhého rodiče v placeném výživném rodiči s výlučnou péčí zohledněna.

Odpovědnost za výpočty

Na rozdíl od doporučující tabulky Ministerstva spravedlnosti tato nová kalkulačka výživného zohledňuje jak srovnatelnou životní úroveň rodičů a dítěte, právo na výživné pro další vyživovací povinnosti obou rodičů, tak i náklady na bydlení a ty na dopravu, dle nejnovějšího nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2996/17 ze dne 29. května 2018.

POZOR, výpočet výživného je pouze orientační. Bude tak vždy na individuálním posouzení soudu, na Vaší důkazní povinnosti a přípravě k jednání Vaší a Vašeho advokáta, jestli Vám jednotlivé náklady budou uznány a v jaké výši. (Např. pokud je platba měsíční hypotéky 20 000 Kč v lokalitě s průměrným měsíčním nájmem 10 000 Kč, pak nemůžete očekávat plné uznání tohoto výdaje, přestože bezesporu vydán byl. To však neznamená, že nemůžete bydlet ve svém bytě či domě s touto hypotékou. Jen je třeba vzít v potaz, že je třeba úhradu převyšujících výdajů zajistit z Vašich zbývajících zdrojů či jinak.)

Výživné a výdaje na společné děti je třeba porovnat s výdaji, které s dětmi reálně máte. Doporučení pro rodiče je společně sestavit seznamu výdajů za vaše dítě či děti (jídlo, oblečení, školkovné/školné, školní jídelna, kroužky). Pro sestavení tohoto můžete využít Rodičovský plán k výživnému.