Blog

Koronavirus – Otázky a odpovědi pro OŠETŘOVNÉ (OČR)

Mám nárok na ošetřovné, když je dítěti 15 a je nemocné? – ANO

Mám nárok na ošetřovné, když je dítěti 15, při uzavření škol z důvodu karantény? – NE

Jak dlouho platí ošetřovné? Jsem samoživitelka, když máme dítě ve střídavé péči? – 16dnů/(9dnů/NE)/ANO

Máme střídavou/společnou péči, otec uplatňuje slevy na dani, můžu si já požádat o dávky? – ANO

Jsem OSVČ, mám nárok na ošetřovné? – NE (Vláda bude řešit dnes 19.3.2020)

 

Více v příspěvku níže.

Kdo je samoživitel?

Legislativní definice samoživitele podle zákona neexistuje. Pro účely různých (např. facebookových) skupin se za samoživitele považuje skoro každý. Zákon zná termíny osamělý rodič a osamělý zaměstnanec.

Osamělý rodič – nárok na dávky

Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v § 7 definuje osamělého rodiče a podmínky, které musí být splněny, aby se stát podílel na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a při některých dalších sociálních situacích. Podle §7 odst. 7 se za osamělého rodiče  pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství.

Podle odst. 1 se za rodinu pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.

Při střídavé péči je tedy na rodičích, aby se dohodli, se kterým z nich bude dítě považováno za společně posuzovanou osobu. Společně posuzovaná osoba pro účely nároku na dávky státní sociální podpory nesouvisí s prohlášením o společně posuzované domácnosti pro uplatnění slevy na dani a daňového zvýhodnění podle zákona o daních z příjmů.

Ošetřovné pro děti do 16 let? ANO při nemoci!, ne při karanténě a nejvýše 16 dnů (9 dnů)

Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, definuje pro účely podpůrčí doby u ošetřovného v §40 odst. 7 osamělého zaměstnance, za kterého se pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou anebo za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem).

Podpůrčí doba u ošetřovného u osamělého zaměstnance činí oproti ostatním (9 kalendářních) nejdéle 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Jaký je nárok na ošetřovné při uzavření škol z důvodu karantény – KORONAVIRUS? (10 let/9 dnů nebo 16 dnů pro rodiče samoživitele)

Dne 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách a následně bylo zřizovateli rozhodnuto o uzavření mateřských škol. Rodič – zaměstnanec má nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma a pečovat o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, doplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. 

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Vznikne nárok na ošetřovné OSVČ (Osobě samostatně výdělečně činné)?

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

AKTUÁLNĚ bude Vláda (dnes čt. 19.3.2020) jednat o nároku na ošetřovné i pro OSVČ. Kdy je v návrhu pro OSVČ denní vyměřovací základ pro ošetřovné 424 Kč. Ošetřovné je pro zaměstnance ve výši 60 % ze základu platu. Pro OSVČ je návrh, že by rodič dostal 424 Kč za každý den. Peníze by měly jít z programu MPO Záruka COVID, na němž resort pracuje.

Zdroje:

Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/osetrovne-pro-osvc-schvalime-ve-ctvrtek-slibuje-havlicek-40317152

https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

https://www.cssz.cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-