Blog

PRO DĚTI – Práva a povinnosti dítěte, informace k době po rozchodu rodičů, k průběhu opatrovnického řízení a možnostech využití důvěrníka

Rodiče se rozvádí, co teď a co bude ale dál? Jaké mám možnosti, z čeho mám vybírat, na koho se mohu obrátit? Jaká mám práva a povinnosti?

Rodiče se rozcházejí/rozvádějí, soudí se, nebo se dohadují o péči a výživném?

Pokud jsou rodiče manželé, musí se nejprve domluvit, jak to bude dál s tebou, případně i tvými sourozenci. Rodiče následně mohou podat návrh k soudu na tzv. úpravu poměrů k nezletilým dětem. Soud nařídí jednání, kde se sejde mamka, taťka, opatrovník, jako tvůj zástupce v řízení (nejčastěji jím je sociální pracovnice z OSPOD, ale může jím být i někdo jiný, kdo je ale nezávislý) a paní soudkyně. Opatrovníka máš v tu chvíli proto, aby hájil tvůj nejlepší zájem a práva před soudem. Pokud se rodiče nedohodnou, tak opatrovník může před jednáním navštívit tvoji rodinu a může se tě zeptat na tvůj názor. Můžeš mu říct vše, co tě trápí i co by sis přál, ale máš i právo se nevyjadřovat, nebo chtít sdělit svůj názor přímo soudu. Tvé přání pak opatrovník sdělí soudu.  Opatrovník ti také dá informace o tom, jak soudní řízení probíhá, můžeš se ho zeptat na cokoli, co tě zajímá nebo čemu nerozumíš. Máš právo se účastnit jednání u soudu.

Může se stát, že si s tebou bude chtít paní soudkyně popovídat sama. V tom případě máš možnost vzít si s sebou tzv. důvěrníka. To je osoba starší 18-ti let, které důvěřuješ, a je ti blízká (kamarád/ka, učitel/ka, někdo z rodiny…).

Je několik možností úprav péče o děti po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Pokud rodiče nebyli manželé, péče o tebe nemusí být upravena vůbec, jestli se takto tvoji rodiče dohodnou. Pokud byli rodiče manželé, musí pro rozvod manželství vybrat jednu ze čtyř možností úprav péče o tebe. Můžeš být svěřen(a) do společné péče rodičů, kdy není pevně stanoveno, kdy a se kterým rodičem jsi. Nebo můžeš být svěřen(a) do střídavé péče rodičů, kdy se po určité době střídáš u mamky a u taťky, většinou je střídání po jednom nebo dvou týdnech. ALE JDE TO I JINAK! Tomu se říká asymetrická střídavá péče. Pak jsi s jedním rodičem třeba 4 dny a s druhým 10 dnů ve dvoutýdenním cyklu. Dále můžeš být svěřen(a) do péče jednoho z rodičů (mamky nebo taťky) a s druhým rodičem se po dohodě nebo podle soudního rozhodnutí můžeš navštěvovat (tzv. styk). Poslední možností je svěření do péče jiné osoby, než jsou tví rodiče, například babičky, tety, sourozence aj.

Každé rozhodnutí soudu o péči o tebe se dá změnit, nemusí platit až do tvých 18-ti let. Pokud by ti za nějakou dobu nevyhovovalo, jak soud rozhodl, přestože to předtím bylo tvé přání, dá se to změnit. Změna ale vyžaduje nové soudní řízení, které často trvá dlouho. Jak na změnu? Stačí, když to řekneš rodičům, OSPOD, nebo komukoli, komu důvěřuješ. Jeden z rodičů pak podá nový návrh a soud se tím bude zabývat. Nový návrh můžeš dokonce podat i sám, nebo s pomocí někoho dospělého.

Tvoje práva a povinnosti

I když se situace vyvíjí tak nějak mimo tvé možnosti, jsi důležitý. NE vše můžeš ovlivnit, nebo změnit. Vedle potřeb rodičů jsou tu i tvé potřeby a tvůj nejlepší zájem. Ten by se všichni měli snažit chránit. Práva každého dítěte jsou zaručena dokumenty, které se jmenují Úmluva o právech dítěte, Úmluva o výkonu práv dětí, ale i Listina základních práv a svobod.

Úmluva o právech dítěte zaručuje dětem zejména tato práva:

 • Právo na život (čl. 6)
 • Právo na jméno, státní příslušnost (čl. 7)
 • Právo znát své rodiče a právo na jejich péči (čl. 7)
 • Právo na zachování totožnosti (čl. 8)
 • Právo na styk s rodičem, od něhož je dítě odděleno (čl.9)
 • Právo svobodně vyjadřovat vlastní názory ve všech záležitostech, které se dotýkají dítěte (čl. 12)
 • Právo na svobodu projevu – vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky (čl. 13)
 • Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství (čl. 14)
 • Právo na svobodu sdružování a svobodu pokojného shromažďování (čl. 15)
 • Právo na ochranu před zásahy do soukromí a rodiny dítěte (čl. 16)
 • Právo na to, aby stát uznával společnou odpovědnost obou rodičů za dítě (čl. 18)
 • Právo na opatření proti duševnímu a fyzickému násilí na dětech (čl. 19)
 • Právo na zvláštní ochrany a pomoc poskytovanou státem (čl. 20)
 • Právo postiženého dítěte na zvláštní péči (čl. 23)
 • Právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání léčebných a rehabilitačních zařízení (čl. 24)
 • Právo na životní úroveň nezbytnou pro tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj (čl. 27)
 • Právo na vzdělání – zejména bezplatné a povinné základní vzdělání (čl. 28)
 • Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající věku dítěte, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti (čl. 31)
 • Právo na ochranu před hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která může být pro dítě nebezpečná, nebo bránit jeho vzdělávání, nebo která by škodila zdraví dítěte nebo jeho tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu rozvoji (čl. 32)

Úmluva o výkonu práv dětí upravuje podrobněji tvá práva účasti na soudních a jiných řízeních a zaručuje ti např.:

 • právo být informován
 • právo se vyjadřovat k věci
 • právo být poučen o následcích vyhovění tvému přání a důsledcích jakéhokoliv rozhodnutí, které se tě týká
 • právo na pomoc třetí osoby
 • právo zvolit si svého zástupce
 • právo vykonávat některá práva v řízení osobně

Úmluva o výkonu práv dětí upravuje i povinnosti tvých zástupců v takových řízeních.

K tvým právům náleží také vzájemné právo tvé a tvého rodiče na rodičovskou výchovu a péči (chráněné čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod).

Vedle práv, která jsou ti zaručena, máš ale také určité povinnosti. Ty jsou uvedené především v Občanském zákoníku v části Rodinné právo, zejména

 • Dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. (§857 občanského zákoníku)
 • Dítě se podílí na péči o chod domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní příjem, anebo oběma způsoby. (§886 občanského zákoníku)
 •  K tvým povinnostem patří i plnění rozhodnutí, které v tvé věci soudy vydají. Rozhodnutí soudů v tvé věci jsou tedy závazná i pro tebe.

Potřebuješ se na cokoliv zeptat, s čímkoli se svěřit, něco probrat? Žádná tvá otázka hloupá. Kdo ti může pomoci?

 • učitel, školní psycholog
 • OSPOD
 • rodinná poradna
 • neziskové organizace zabývající se ochranou práv dětí
 • advokát
 • dětský psycholog
 • finanční poradenství – výživné, samostatné bydlení a osamostatnění se
 • linka bezpečí

Služby odborníků, které si vyhledáš, mohou být zpoplatněny. Proto je třeba si dotaz pečlivě připravit, položit jej, a rovnou se zeptat, jestli ti umí dotyčná osoba pomoct a kolik by to případně stálo, případně jestli by tě dokázali odkázat na odborníka nebo organizaci, která by ti dokázala pomoci dle tvých potřeb. Neboj se, samotné zavolání nestojí nic a dotyčný ti buď rychle odpoví, nebo odkáže na někoho dalšího, kdo ti může pomoci věc vyřešit. Hodně štěstí!

OSPOD

OSPOD, neboli oddělení sociálně-právní ochrany dětí, má na starosti záležitosti týkající se nezletilých dětí, tedy těch, které ještě nedovršily 18 let. Je jedním z mnoha oddělení Městského úřadu. Příslušný OSPOD hledej na Městském úřadě v obci s rozšířenou působností podle místa svého bydliště. Pomoc může – https://mesta.obce.cz/. V jakých záležitostech se na OPSOD můžeš například obrátit:

 • Rodiče se rozvádějí a ty nevíš, co bude dál
 • Rodiče se hádají, ubližují si
 • Doma ti ubližují, bijí tě, nadávají ti
 • Nerozumíš si s novými partnery rodičů
 • Rodiče jsou často opilí a nechovají se k tobě hezky, ubližují ti
 • Stává se, že doma není nic k jídlu a ty máš hlad
 • Často zůstáváš doma sám
 • Máš strach jít do školy, protože se ti spolužáci posmívají, ubližují ti, pomlouvají tě na facebooku, nemluví s tebou
 • Ve škole ti to nejde a rodiče ti nadávají za špatné známky, mluví o tom, že půjdeš do ústavu
 • Jsi těhotná, tvoje kamarádka je těhotná, nebo tvoje přítelkyně je těhotná a nevíš si rady
 • Něco jsi provedl(a) (něco ukradl(a), někomu ublížil(a), utekl(a) z domova, pil(a) alkohol nebo si vzal(a) drogu apod.) a bojíš se, co bude dál
 • Ubližuje ti někdo cizí – dělá ti něco, co je ti nepříjemné

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Pokud tvůj problém souvisí se zahraničím, např. plán rodiče se odstěhovat proti tvé vůli mino Českou republiku, můžeš se obrátit na Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí (ÚMPOD).

Potřebuješ podat připomínku nebo si chceš stěžovat

Pokud si přeješ podat připomínku nebo stížnost na OSPOD, můžeš osobně, ale i písemně u každé pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo u vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Jestliže nechceš s nikým osobně mluvit, můžeš písemnou stížnost či připomínku podat na podatelně, nebo ji zaslat e-mailem na e-mailovou adresu. Kontakty najdeš na stránkách příslušného OSPOD. Ten si dohledej na městském úřadě v obci s rozšířenou působností podle místa svého bydliště. Pomoc může – https://mesta.obce.cz/.  

Čerpáno ze stránek OSPOD Kutná Hora – https://ospod.kutnahora.cz/2019/06/11/starsi-deti/.