Vzdělávací a publikační činnost

  • Lektor kurzů na Justiční akademii, České advokátní komoře, ANAG

Přednášející a vystupující na konferencích k otázkám výživného v Poslanecké sněmovně – Ústavně právním výboru

Vystupující a přednášející na konferencích a workshopech k rodinné problematice

  • Soukromé právo č. 6/2018 - 6. ročník, Mindlová, V.: Samoživitelé, jejich skupiny a jejich možnosti, str. 22 – 26, ISSN 2533-4239

Článek rozděluje samoživitele do několika skupin. Upozorňuje tak na problémy samoživitelů, které se však týkají daleko většího počtu rodičů, než jen nejčastěji mediálně vykreslené skupiny matek samoživitelek.

  • Právo a rodina č. 2/2018 – 20. ročník, Mindlová, V.: Doporučené tabulky pro výpočet výživného z pohledu ekonoma, str. 12 – 18, ISSN 1212-866X

Článek se zabývá problematikou stanovování výživného podle doporučené tabulky MSp. Upozorňuje na problematické přerozdělení příjmu v domácnosti před a po rozchodu rodičů, které může mít zcela zásadní vliv na dlouhodobou platební morálku a stabilitu výživného.

  • Právo a rodina č. 7/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Příjem, který není předmětem daně z příjmů z pohledu soudu při stanovování čistého příjmu pro výpočet výživného, str. 16 – 22, ISSN 1212-866X

Článek upozorňuje na problematiku příjmů osvobozených od daně z příjmu, nebo těch, které nejsou předmětem této daně v kontextu možností a schopností rodiče při stanovování jeho rozhodného příjmu. Zejména se zabývá cestovními náhradami v podobě jízdného, stravného a zahraničního stravného.

  • Právo a rodina č. 3/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Přispěje trest odnětí svobody za zanedbaní výživy k nápravě povinného? (1.) str. 19 – 24, ISSN 1212-866X
  • Právo a rodina č. 4/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Přispěje trest odnětí svobody za zanedbaní výživy k nápravě povinného? (2.) str. 19 – 21, ISSN 1212-866X

Článek rozebírá jednotlivé skupiny neplatičů výživného (částečných, nebo plných), jejich motivaci k platbě. Upozorňuje na míru nezaměstnanosti ve výkonu trestu stejně jako na možnosti a schopnosti odsouzeného k úhradám výživného. V tomto případě se obdržený příjem rozděluje podle předem jasných pravidel Vyhlášky MSp č. 10/2000 Sb. V případě výkonu trestu tak lze vypočítat maximální odvod na výživné 1 405 Kč z hrubého průměrného příjmu pro rok 2015, který činil 3 758 Kč.

  • Rodinné listy č. 9/2017 – 6. ročník, Mindlová, V.: DPH není nikdy součástí disponibilního příjmu rodiče, str. 13 – 14, ISSN 1805-0824

Článek se zabývá problematikou DPH povinnosti, případně vratky DPH a finančním zobrazením v příjmové stránce rodiče a v rozhodném příjmu pro stanovení výživného.

  • Analýza aktuálních otázek výživného připravovaná Ministerstvem spravedlnosti 5/2017 – připomínkování materiálu se zapracováním některých komentářů do zveřejněné verze http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6223&d=354604

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte