Vzdělávací a publikační činnost

Vzdělávací a publikační činnost

Ing. Veronika Mindlová

Moje vzdělávací a publikační historie

LEKTORSKÁ ČINNOST & KONFERENCE

       Ministerstvem práce a sociálních věcí udělená akreditace č. A2020/0519-SP
k realizaci vzdělávacího programu podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem vzdělávacího programu „Zaopatření a výživa v kontextu sociální práce s rodinou“, s rozsahem 8 vyučovacích hodin.

       Lektor kurzů na České advokátní komoře, ANAGu a na Justiční akademii

       Vystupující a přednášející na konferencích a workshopech k rodinné problematice

 

ONLINE ČLÁNKY

       Advokátní deník, 11.6.2020, Mindlová, V.: Vliv režimu péče na uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti (online dostupný na zde)

Článek se zabývá vlivem nastavení režimu péče u rozvedených a rozejitích rodičů na uplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění na vyživované dítě.

       ePravo, 23.9.2019, Mindlová, V. – Stanovení rozhodného příjmu pro výpočet výživného (online dostupný zde)

Příspěvek se zabývá stanovením rozhodného příjmu pro výpočet výživného. Upozorňuje na postupy vedoucí k nesprávnému navyšování průměrného příjmu rodiče a k zaměňování průměrného a maximálního příjmu rodiče při stanovení výživného.

       ePravo, 23.8.2019, Mindlová, V.: Stanovení výživného – hledisko srovnatelné životní úrovně (online dostupné zde)

Článek pohlíží na výživné jako na nástroj, kterým má být dítěti zajištěna srovnatelná životní úroveň s jeho rodiči. Zabývá se legislativou i současnou praxí. Upozorňuje na pravidla pro snížení i zvýšení výživného.

       Ministerstvo spravedlnosti „Analýza aktuálních otázek výživného připravovaná Ministerstvem spravedlnosti 5/2017“ – připomínkování materiálu se zapracováním některých komentářů do zveřejněné verze online dostupné zde.

ČLÁNKY V TIŠTĚNÝCH ODBORNÝ ČASOPISECH

         Soukromé právo č. 2/2021–9. ročník, Mindlová, V.: Covidové dopady 2020 – výživné, exekuce a další problémy některých samoživitelů.

Článek se zabývá neplacením výživného, náhradním výživným, exekucí na výživné, problémy s oddlužením a deponací výživného, zneužíváním termínu „samoživitel“ a mnohým dalším.

       Soukromé právo č. 2/2020–8. ročník, Mindlová, V.: Vzdávání se příjmu pro účely stanovení výživného

Článek se zabývá potenciálním vzdáním se příjmů při přechodu ze samostatné ekonomické činnosti na zaměstnanecký poměr u rodiče povinného k platbě výživného.

       Právo a rodina č. 9/2019 – 21. ročník, Mindlová, V.: Doložený příjem vs. nejlepší zájem dítěte (1.), str. 8 – 15, ISSN 1212-866X
       Právo a rodina č. 10/2019 – 21. ročník, Mindlová, V.: Doložený příjem vs. nejlepší zájem dítěte (2.), str. 16 – 19, ISSN 1212-866X
       Právo a rodina č. 11-12/2019 – 21. ročník, Mindlová, V.: Doložený příjem vs. nejlepší zájem dítěte (3.), str. 39 – 44, ISSN 1212-866X

První část příspěvku se věnuje stanovení rozhodného příjmu ze zaměstnaneckého příjmu. Prochází jednotlivé řádky Potvrzení zaměstnavatele vystavené na žádost soudu a zabývá se jejich správnou interpretací pro účely nastavení běžného (budoucího) výživného. Druhá část se věnuje příjmu ze samostatné činnosti a poslední část příjmu z nájmu, kapitálovému příjmu a ostatním příjmům. Argumentace vychází z předpokladu, že nejlepším zájmem dítěte ale i rodičů je přiměřené výživné a kontakt dítěte s oběma rodiči.

      Soukromé právo č. 11/2018 – 6. ročník, Mindlová, V.: Srovnatelná životní úroveň při výpočtu výživného, str. 14 – 19, ISSN 2533-4239

Občanský zákoník říká, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní jeho rodičů. Současně má toto hledisko předcházet hledisku odůvodněných potřeb dítěte. (§915 odst. 1) Tento článek nabízí možnou metodologii výpočtu srovnatelné životní úrovně dítěte a jeho rodičů.

       Soukromé právo č. 6/2018 – 6. ročník, Mindlová, V.: Samoživitelé, jejich skupiny a jejich možnosti, str. 22 – 26, ISSN 2533-4239

Článek rozděluje samoživitele do několika skupin. Upozorňuje tak na problémy samoživitelů, které se však týkají daleko většího počtu rodičů, než jen nejčastěji mediálně vykreslené skupiny matek samoživitelek.

        Právo a rodina č. 2/2018 – 20. ročník, Mindlová, V.: Doporučené tabulky pro výpočet výživného z pohledu ekonoma, str. 12 – 18, ISSN 1212-866X

Článek se zabývá problematikou stanovování výživného podle doporučené tabulky MSp. Upozorňuje na problematické přerozdělení příjmu v domácnosti před a po rozc hodu rodičů, které může mít zcela zásadní vliv na dlouhodobou platební morálku a stabilitu výživného.

       Právo a rodina č. 7/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Příjem, který není předmětem daně z příjmů z pohledu soudu při stanovování čistého příjmu pro výpočet výživného, str. 16 – 22, ISSN 1212-866X

Článek upozorňuje na problematiku příjmů osvobozených od daně z příjmu, nebo těch, které nejsou předmětem této daně v kontextu možností a schopností rodiče při stanovování jeho rozhodného příjmu. Zejména se zabývá cestovními náhradami v podobě jízdného, stravného a zahraničního stravného.

       Právo a rodina č. 3/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Přispěje trest odnětí svobody za zanedbaní výživy k nápravě povinného? (1.) str. 19 – 24, ISSN 1212-866X
       Právo a rodina č. 4/2017 – 19. ročník, Mindlová, V.: Přispěje trest odnětí svobody za zanedbaní výživy k nápravě povinného? (2.) str. 19 – 21, ISSN 1212-866X

Článek rozebírá jednotlivé skupiny neplatičů výživného (částečných, nebo plných), jejich motivaci k platbě. Upozorňuje na míru nezaměstnanosti ve výkonu trestu stejně jako na možnosti a schopnosti odsouzeného k úhradám výživného. V tomto případě se obdržený příjem rozděluje podle předem jasných pravidel Vyhlášky MSp č. 10/2000 Sb. V případě výkonu trestu tak lze vypočítat maximální odvod na výživné 1 405 Kč z hrubého průměrného příjmu pro rok 2015, který činil 3 758 Kč.

       Rodinné listy č. 9/2017 – 6. ročník, Mindlová, V.: DPH není nikdy součástí disponibilního příjmu rodiče, str. 13 – 14, ISSN 1805-0824

Článek se zabývá problematikou DPH povinnosti, případně vratky DPH a finančním zobrazením v příjmové stránce rodiče a v rozhodném příjmu pro stanovení výživného.