Blog

Podzimní prázdniny jako problém?

Přišlo několik dotazů rodičů, k nadcházejícím podzimním prázdninám. Jde o to, že podzimní prázdniny stanovuje MŠMT pro rok 2021 na středu 27. října a pátek 29. října 2021. Nejlepší pro rodiče je se dohodnout, níže ale přikládáme jisté vodítko, jak v mezních situacích případně postupovat.

  • Co se čtvrtkem, kdy je státní svátek?

Pečující rodič nabízí stýkajícímu rodiči ucelený blok, namísto středy a pátku, středu a čtvrtek. Co s tím? V tomto případě je důležité rozhodnutí soudu. Pokud v rozhodnutí soudu je uvedeno, že „Rodič je oprávněn stýkat se s nezletilým/nezletilou o podzimních prázdninách v každém lichém roce od prvního dne podzimních prázdnin od 8 hodin do posledního dne podzimních prázdnin do 19 hodin“, rozumí se, že i státní svátek je automaticky součástí podzimních prázdnin. Připadne-li totiž svátek 28.října na víkend, jsou podzimní prázdniny vyhlášeny na 3 dny z běžného pracovního týdne. Letos tak spolu s víkendem mají rodiče 5 dnů volna, kdy jen na dva dny čerpají dovolenou.  

  • Můžeme odjet (třeba i s dalšími polorodými sourozenci) na prázdniny v rozmezí středa až neděle?

Jelikož k podzimním prázdninám připadá letos lichý víkend, můžete vrátit děti pečujícímu rodiči v neděli pouze v případě styku rodiče a dítěte v lichých víkendech. Pokud máte sudé víkendy, je třeba se vrátit s dětmi, které jsou v péči druhého rodiče již v pátek.

  • Rodič chce dítě o podzimních prázdninách jinak, než zní rozhodnutí soudu

Pokud připadají letošní podzimní prázdniny stýkajícímu se rodiči, mělo by mu být rodiči umožněno i při opožděném nástupu si dítě převzít. Styk je právem totiž nejen rodiče, ale i dítěte! Proto by měl pečující rodič umožnit i pozdější předání. Je totiž v zájmu dítěte je, aby se styk realizoval, přestože nepředání dítěte v pozdějších či jiných termínech není po pečujícím rodiči soudně vymahatelné.

  • Předání první den prázdnin ráno nezvládnu, dítě vyzvedne někdo jiný

Pokud není předání dítěte na podzimní prázdniny v rozhodnutí soudu nastaveno na předcházející večer, je třeba připomenout, že styk je právem osobním. Proto vyzvedávat by měl vždy rodič, i když vyzvedávání dítěte např. prarodičem je tolerované. Dále je též možné použít písemnou plnou moc podle § 881 OZ, kterou oprávněný rodič zplnomocní pověřenou osobu k úkonu „převzetí/předání“ nezletilého v místě a čase podle rozsudku za účelem převezení či předání druhému rodiči. V tomto případě se nejedná o zplnomocnění k výkonu styku, ale zplnomocnění k jednorázovému, časem a účelem ohraničenému úkonu předání či převzetí. Dohoda rodičů vše usnadní.

  • Podzimní prázdniny i lichý víkend, ale je tu rozdíl hodin

Pokud je v rozhodnutí soudu uvedeno, že podzimní prázdniny končí posledního dne podzimních prázdnin v 16 hodin a běžný víkendový styk začíná v pátek v 19 hodinou, je nutné dítě vrátit a za 3 hodiny zase vyzvednout? Právně závazný je rozsudek, pokud tedy bude pečující rodič trvat na vrácení v 16 hodin. Je třeba dítě vrátit a 19 hod. si je znovu vyzvednout na víkendový styk. US vyjádřil právní názor, že pokud jeden rodič neumožňuje žádný styk nad rámec soudem upraveného styku, může se jednat o zásah do práv dítěte. Důvodem je, že v době péče pečujícího rodiče platí obecná úprava styku, tedy že dítě má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, jaký je v jeho zájmu. Z toho lez odvodit, že v situaci, kdy takový styk je evidentně v zájmu dítěte, lze striktní dodržování rozhodnutí považovat za jednání v rozporu s právem dítěte.

  • Lichý víkend navazující na letošní podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny má v režii pečující rodič, ale stýkající rodič má mít tento lichý víkend. Kdy ale končí prázdniny pečujícímu rodiči, když po dobu prázdnin neplatí běžný styk? Může být tedy sporné, jestli dojde k předání dítěte, protože MŠMT neuvádí, kdy prázdniny fakticky končí, respektive končí páteční půlnocí. V takovém případě nastupuje obecná právní úprava, dle které má dítě právo na styk s rodičem v rozsahu, jaký je v jeho zájmu. Tudíž víkend by dítě mělo strávit se stýkajícím rodičem. Pokud ze znění rozsudku vyplývá, že v pátek běžný styk neplatí, zůstává tím nedotčeno právo dítěte a stýkajícího se rodiče na styk od půlnoci z pátku na sobotu a dále. Z obecné právní úpravy by tak pečující rodiče měl být zavázán předat dítě stýkajícímu se rodiči tak, aby styk od půlnoci z pátka na sobotu mohl nerušeně proběhnout, tedy ze zájmu dítěte plyne, že pečující rodič by měl dítě předat stýkajícím se rodiči dostatečně včas na spaní. Pro tyto případy je vhodnější respektovat ucelený víkend nebo se s rodičem dohodnout.

Pečující rodič má dítě svěřeno do péče a měl by v těchto situacích projevit více vstřícnosti a nadhledu.

Obecně platí, že období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů a najdeme jej na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako „ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 V ZŠ, SŠ, ZUŠ A KONZERVATOŘÍCH“. Více zde – https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach.