Příspěvky autora: klient

Volá naštvaný klient, že mu rodič předal dítě (nedávno 12 let) s informací, že jejich společné dítě je právě po druhé dávce očkování. Dítě bylo zmatené, očkování ani nechtělo. Těšilo se na dlouhodobě naplánovanou akci. Místo toho zůstalo s rodičem v horečkách doma.

V tomto případě nejde o to, že rodič kvůli stavu dítěte musel narychlo změnit program. Jde o to, že ŽÁDNÝ RODIČ BY BEZ SOUHLASU DRUHÉHO RODIČE, NEBO ROZHODNUTÍ SOUDU DÍTĚ NECHAT OČKOVAT NEMĚL. Vliv režimu péče nehraje roli! Autonomní rozhodování rodičů, kteří mají děti v péči, může vést například ke změně režimu péče.

Do toho, jestli se nechat očkovat nebo ne, má právo vedle rodičů od určitého věku mluvit i samo dítě.

Jak správně postupovat v daném případě může poskytnout Stanovisko Unie rodinných advokátů č. 15/2021 ze dne 24.11.2021 k očkování nezletilých dětí proti Covid-19:

 1. S ohledem na celospolečenskou debatu o očkování není očkování dětí proti Covid-19 běžným léčebným zákrokem, proto se na něm rodiče dítěte musejí shodnout bez ohledu na soudní rozhodnutí o svěření dítěte nebo rodičovskou dohodu o péči o nezletilé dítě.
 2. Pokud jeden rodič očkovat dítě chce a druhý nikoliv, pak je třeba se obrátit na soud, aby rodičovský spor rozhodl.
 3. Jak soud rozhodne, nelze předem odhadnout, neboť očkování není povinné. Soud bude v každém jednotlivém případě posuzovat individuálně zdravotní stav dítěte, informace o vakcíně a argumenty obou rodičů.
 4. Má-li rodič obavu, že druhý rodič nechá dítě naočkovat bez jeho souhlasu, lze podat návrh na vydání předběžného opatření, kterým soud zakáže druhému rodiči do skončení soudního sporu dítě naočkovat.
 5. Je-li dítě schopno formulovat, pak jej rodiče musejí do svého vyjednávání zahrnout a jeho názor vzít v úvahu.
 6. Unie rodinných advokátů je přesvědčena, že dohoda je vždycky lepší než soud, proto v každém případě doporučuje rodičům vyjednávat.

Rodiče se rozvádí, co teď a co bude ale dál? Jaké mám možnosti, z čeho mám vybírat, na koho se mohu obrátit? Jaká mám práva a povinnosti?

Rodiče se rozcházejí/rozvádějí, soudí se, nebo se dohadují o péči a výživném?

Pokud jsou rodiče manželé, musí se nejprve domluvit, jak to bude dál s tebou, případně i tvými sourozenci. Rodiče následně mohou podat návrh k soudu na tzv. úpravu poměrů k nezletilým dětem. Soud nařídí jednání, kde se sejde mamka, taťka, opatrovník, jako tvůj zástupce v řízení (nejčastěji jím je sociální pracovnice z OSPOD, ale může jím být i někdo jiný, kdo je ale nezávislý) a paní soudkyně. Opatrovníka máš v tu chvíli proto, aby hájil tvůj nejlepší zájem a práva před soudem. Pokud se rodiče nedohodnou, tak opatrovník může před jednáním navštívit tvoji rodinu a může se tě zeptat na tvůj názor. Můžeš mu říct vše, co tě trápí i co by sis přál, ale máš i právo se nevyjadřovat, nebo chtít sdělit svůj názor přímo soudu. Tvé přání pak opatrovník sdělí soudu.  Opatrovník ti také dá informace o tom, jak soudní řízení probíhá, můžeš se ho zeptat na cokoli, co tě zajímá nebo čemu nerozumíš. Máš právo se účastnit jednání u soudu.

Může se stát, že si s tebou bude chtít paní soudkyně popovídat sama. V tom případě máš možnost vzít si s sebou tzv. důvěrníka. To je osoba starší 18-ti let, které důvěřuješ, a je ti blízká (kamarád/ka, učitel/ka, někdo z rodiny…).

Je několik možností úprav péče o děti po rozvodu nebo rozchodu rodičů. Pokud rodiče nebyli manželé, péče o tebe nemusí být upravena vůbec, jestli se takto tvoji rodiče dohodnou. Pokud byli rodiče manželé, musí pro rozvod manželství vybrat jednu ze čtyř možností úprav péče o tebe. Můžeš být svěřen(a) do společné péče rodičů, kdy není pevně stanoveno, kdy a se kterým rodičem jsi. Nebo můžeš být svěřen(a) do střídavé péče rodičů, kdy se po určité době střídáš u mamky a u taťky, většinou je střídání po jednom nebo dvou týdnech. ALE JDE TO I JINAK! Tomu se říká asymetrická střídavá péče. Pak jsi s jedním rodičem třeba 4 dny a s druhým 10 dnů ve dvoutýdenním cyklu. Dále můžeš být svěřen(a) do péče jednoho z rodičů (mamky nebo taťky) a s druhým rodičem se po dohodě nebo podle soudního rozhodnutí můžeš navštěvovat (tzv. styk). Poslední možností je svěření do péče jiné osoby, než jsou tví rodiče, například babičky, tety, sourozence aj.

Každé rozhodnutí soudu o péči o tebe se dá změnit, nemusí platit až do tvých 18-ti let. Pokud by ti za nějakou dobu nevyhovovalo, jak soud rozhodl, přestože to předtím bylo tvé přání, dá se to změnit. Změna ale vyžaduje nové soudní řízení, které často trvá dlouho. Jak na změnu? Stačí, když to řekneš rodičům, OSPOD, nebo komukoli, komu důvěřuješ. Jeden z rodičů pak podá nový návrh a soud se tím bude zabývat. Nový návrh můžeš dokonce podat i sám, nebo s pomocí někoho dospělého.

Tvoje práva a povinnosti

I když se situace vyvíjí tak nějak mimo tvé možnosti, jsi důležitý. NE vše můžeš ovlivnit, nebo změnit. Vedle potřeb rodičů jsou tu i tvé potřeby a tvůj nejlepší zájem. Ten by se všichni měli snažit chránit. Práva každého dítěte jsou zaručena dokumenty, které se jmenují Úmluva o právech dítěte, Úmluva o výkonu práv dětí, ale i Listina základních práv a svobod.

Úmluva o právech dítěte zaručuje dětem zejména tato práva:

 • Právo na život (čl. 6)
 • Právo na jméno, státní příslušnost (čl. 7)
 • Právo znát své rodiče a právo na jejich péči (čl. 7)
 • Právo na zachování totožnosti (čl. 8)
 • Právo na styk s rodičem, od něhož je dítě odděleno (čl.9)
 • Právo svobodně vyjadřovat vlastní názory ve všech záležitostech, které se dotýkají dítěte (čl. 12)
 • Právo na svobodu projevu – vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky (čl. 13)
 • Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství (čl. 14)
 • Právo na svobodu sdružování a svobodu pokojného shromažďování (čl. 15)
 • Právo na ochranu před zásahy do soukromí a rodiny dítěte (čl. 16)
 • Právo na to, aby stát uznával společnou odpovědnost obou rodičů za dítě (čl. 18)
 • Právo na opatření proti duševnímu a fyzickému násilí na dětech (čl. 19)
 • Právo na zvláštní ochrany a pomoc poskytovanou státem (čl. 20)
 • Právo postiženého dítěte na zvláštní péči (čl. 23)
 • Právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání léčebných a rehabilitačních zařízení (čl. 24)
 • Právo na životní úroveň nezbytnou pro tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj (čl. 27)
 • Právo na vzdělání – zejména bezplatné a povinné základní vzdělání (čl. 28)
 • Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající věku dítěte, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti (čl. 31)
 • Právo na ochranu před hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která může být pro dítě nebezpečná, nebo bránit jeho vzdělávání, nebo která by škodila zdraví dítěte nebo jeho tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu rozvoji (čl. 32)

Úmluva o výkonu práv dětí upravuje podrobněji tvá práva účasti na soudních a jiných řízeních a zaručuje ti např.:

 • právo být informován
 • právo se vyjadřovat k věci
 • právo být poučen o následcích vyhovění tvému přání a důsledcích jakéhokoliv rozhodnutí, které se tě týká
 • právo na pomoc třetí osoby
 • právo zvolit si svého zástupce
 • právo vykonávat některá práva v řízení osobně

Úmluva o výkonu práv dětí upravuje i povinnosti tvých zástupců v takových řízeních.

K tvým právům náleží také vzájemné právo tvé a tvého rodiče na rodičovskou výchovu a péči (chráněné čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod).

Vedle práv, která jsou ti zaručena, máš ale také určité povinnosti. Ty jsou uvedené především v Občanském zákoníku v části Rodinné právo, zejména

 • Dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. (§857 občanského zákoníku)
 • Dítě se podílí na péči o chod domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní příjem, anebo oběma způsoby. (§886 občanského zákoníku)
 •  K tvým povinnostem patří i plnění rozhodnutí, které v tvé věci soudy vydají. Rozhodnutí soudů v tvé věci jsou tedy závazná i pro tebe.

Potřebuješ se na cokoliv zeptat, s čímkoli se svěřit, něco probrat? Žádná tvá otázka hloupá. Kdo ti může pomoci?

 • učitel, školní psycholog
 • OSPOD
 • rodinná poradna
 • neziskové organizace zabývající se ochranou práv dětí
 • advokát
 • dětský psycholog
 • finanční poradenství – výživné, samostatné bydlení a osamostatnění se
 • linka bezpečí

Služby odborníků, které si vyhledáš, mohou být zpoplatněny. Proto je třeba si dotaz pečlivě připravit, položit jej, a rovnou se zeptat, jestli ti umí dotyčná osoba pomoct a kolik by to případně stálo, případně jestli by tě dokázali odkázat na odborníka nebo organizaci, která by ti dokázala pomoci dle tvých potřeb. Neboj se, samotné zavolání nestojí nic a dotyčný ti buď rychle odpoví, nebo odkáže na někoho dalšího, kdo ti může pomoci věc vyřešit. Hodně štěstí!

OSPOD

OSPOD, neboli oddělení sociálně-právní ochrany dětí, má na starosti záležitosti týkající se nezletilých dětí, tedy těch, které ještě nedovršily 18 let. Je jedním z mnoha oddělení Městského úřadu. Příslušný OSPOD hledej na Městském úřadě v obci s rozšířenou působností podle místa svého bydliště. Pomoc může – https://mesta.obce.cz/. V jakých záležitostech se na OPSOD můžeš například obrátit:

 • Rodiče se rozvádějí a ty nevíš, co bude dál
 • Rodiče se hádají, ubližují si
 • Doma ti ubližují, bijí tě, nadávají ti
 • Nerozumíš si s novými partnery rodičů
 • Rodiče jsou často opilí a nechovají se k tobě hezky, ubližují ti
 • Stává se, že doma není nic k jídlu a ty máš hlad
 • Často zůstáváš doma sám
 • Máš strach jít do školy, protože se ti spolužáci posmívají, ubližují ti, pomlouvají tě na facebooku, nemluví s tebou
 • Ve škole ti to nejde a rodiče ti nadávají za špatné známky, mluví o tom, že půjdeš do ústavu
 • Jsi těhotná, tvoje kamarádka je těhotná, nebo tvoje přítelkyně je těhotná a nevíš si rady
 • Něco jsi provedl(a) (něco ukradl(a), někomu ublížil(a), utekl(a) z domova, pil(a) alkohol nebo si vzal(a) drogu apod.) a bojíš se, co bude dál
 • Ubližuje ti někdo cizí – dělá ti něco, co je ti nepříjemné

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Pokud tvůj problém souvisí se zahraničím, např. plán rodiče se odstěhovat proti tvé vůli mino Českou republiku, můžeš se obrátit na Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí (ÚMPOD).

Potřebuješ podat připomínku nebo si chceš stěžovat

Pokud si přeješ podat připomínku nebo stížnost na OSPOD, můžeš osobně, ale i písemně u každé pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo u vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Jestliže nechceš s nikým osobně mluvit, můžeš písemnou stížnost či připomínku podat na podatelně, nebo ji zaslat e-mailem na e-mailovou adresu. Kontakty najdeš na stránkách příslušného OSPOD. Ten si dohledej na městském úřadě v obci s rozšířenou působností podle místa svého bydliště. Pomoc může – https://mesta.obce.cz/.  

Čerpáno ze stránek OSPOD Kutná Hora – https://ospod.kutnahora.cz/2019/06/11/starsi-deti/.

Přišlo několik dotazů rodičů, k nadcházejícím podzimním prázdninám. Jde o to, že podzimní prázdniny stanovuje MŠMT pro rok 2021 na středu 27. října a pátek 29. října 2021. Nejlepší pro rodiče je se dohodnout, níže ale přikládáme jisté vodítko, jak v mezních situacích případně postupovat.

 • Co se čtvrtkem, kdy je státní svátek?

Pečující rodič nabízí stýkajícímu rodiči ucelený blok, namísto středy a pátku, středu a čtvrtek. Co s tím? V tomto případě je důležité rozhodnutí soudu. Pokud v rozhodnutí soudu je uvedeno, že „Rodič je oprávněn stýkat se s nezletilým/nezletilou o podzimních prázdninách v každém lichém roce od prvního dne podzimních prázdnin od 8 hodin do posledního dne podzimních prázdnin do 19 hodin“, rozumí se, že i státní svátek je automaticky součástí podzimních prázdnin. Připadne-li totiž svátek 28.října na víkend, jsou podzimní prázdniny vyhlášeny na 3 dny z běžného pracovního týdne. Letos tak spolu s víkendem mají rodiče 5 dnů volna, kdy jen na dva dny čerpají dovolenou.  

 • Můžeme odjet (třeba i s dalšími polorodými sourozenci) na prázdniny v rozmezí středa až neděle?

Jelikož k podzimním prázdninám připadá letos lichý víkend, můžete vrátit děti pečujícímu rodiči v neděli pouze v případě styku rodiče a dítěte v lichých víkendech. Pokud máte sudé víkendy, je třeba se vrátit s dětmi, které jsou v péči druhého rodiče již v pátek.

 • Rodič chce dítě o podzimních prázdninách jinak, než zní rozhodnutí soudu

Pokud připadají letošní podzimní prázdniny stýkajícímu se rodiči, mělo by mu být rodiči umožněno i při opožděném nástupu si dítě převzít. Styk je právem totiž nejen rodiče, ale i dítěte! Proto by měl pečující rodič umožnit i pozdější předání. Je totiž v zájmu dítěte je, aby se styk realizoval, přestože nepředání dítěte v pozdějších či jiných termínech není po pečujícím rodiči soudně vymahatelné.

 • Předání první den prázdnin ráno nezvládnu, dítě vyzvedne někdo jiný

Pokud není předání dítěte na podzimní prázdniny v rozhodnutí soudu nastaveno na předcházející večer, je třeba připomenout, že styk je právem osobním. Proto vyzvedávat by měl vždy rodič, i když vyzvedávání dítěte např. prarodičem je tolerované. Dále je též možné použít písemnou plnou moc podle § 881 OZ, kterou oprávněný rodič zplnomocní pověřenou osobu k úkonu „převzetí/předání“ nezletilého v místě a čase podle rozsudku za účelem převezení či předání druhému rodiči. V tomto případě se nejedná o zplnomocnění k výkonu styku, ale zplnomocnění k jednorázovému, časem a účelem ohraničenému úkonu předání či převzetí. Dohoda rodičů vše usnadní.

 • Podzimní prázdniny i lichý víkend, ale je tu rozdíl hodin

Pokud je v rozhodnutí soudu uvedeno, že podzimní prázdniny končí posledního dne podzimních prázdnin v 16 hodin a běžný víkendový styk začíná v pátek v 19 hodinou, je nutné dítě vrátit a za 3 hodiny zase vyzvednout? Právně závazný je rozsudek, pokud tedy bude pečující rodič trvat na vrácení v 16 hodin. Je třeba dítě vrátit a 19 hod. si je znovu vyzvednout na víkendový styk. US vyjádřil právní názor, že pokud jeden rodič neumožňuje žádný styk nad rámec soudem upraveného styku, může se jednat o zásah do práv dítěte. Důvodem je, že v době péče pečujícího rodiče platí obecná úprava styku, tedy že dítě má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, jaký je v jeho zájmu. Z toho lez odvodit, že v situaci, kdy takový styk je evidentně v zájmu dítěte, lze striktní dodržování rozhodnutí považovat za jednání v rozporu s právem dítěte.

 • Lichý víkend navazující na letošní podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny má v režii pečující rodič, ale stýkající rodič má mít tento lichý víkend. Kdy ale končí prázdniny pečujícímu rodiči, když po dobu prázdnin neplatí běžný styk? Může být tedy sporné, jestli dojde k předání dítěte, protože MŠMT neuvádí, kdy prázdniny fakticky končí, respektive končí páteční půlnocí. V takovém případě nastupuje obecná právní úprava, dle které má dítě právo na styk s rodičem v rozsahu, jaký je v jeho zájmu. Tudíž víkend by dítě mělo strávit se stýkajícím rodičem. Pokud ze znění rozsudku vyplývá, že v pátek běžný styk neplatí, zůstává tím nedotčeno právo dítěte a stýkajícího se rodiče na styk od půlnoci z pátku na sobotu a dále. Z obecné právní úpravy by tak pečující rodiče měl být zavázán předat dítě stýkajícímu se rodiči tak, aby styk od půlnoci z pátka na sobotu mohl nerušeně proběhnout, tedy ze zájmu dítěte plyne, že pečující rodič by měl dítě předat stýkajícím se rodiči dostatečně včas na spaní. Pro tyto případy je vhodnější respektovat ucelený víkend nebo se s rodičem dohodnout.

Pečující rodič má dítě svěřeno do péče a měl by v těchto situacích projevit více vstřícnosti a nadhledu.

Obecně platí, že období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů a najdeme jej na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako „ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 V ZŠ, SŠ, ZUŠ A KONZERVATOŘÍCH“. Více zde – https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach.

Ministerstvo spravedlnosti právě zpracovalo dokument „Analýza využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného“, který vyhodnocuje využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného a obsahuje návrhy na její možnou aktualizaci. Tento dokument je předkládán k veřejné konzultaci. Veškeré připomínky a náměty uvítá Ministerstvo spravedlnosti do 31. srpna 2021 na e-mailové adrese ol@msp.justice.cz.

Více zde – https://justice.cz/web/msp?clanek=opatrovnicka-agenda

Za výživné.com bylo vyjádření dnes odesláno.

Výživné v době covidové s nespočet omezeními a nařízeními stupňuje problémy a vyhrocuje situace v mnohých domácnostech. Neplacení výživného není jen problém nezodpovědných rodičů. Stále častěji a snadněji se zneužívá status „samoživitel“. Náhradní výživné je možno vymáhat jen v případě, že na neplatícího rodiče je podána exekuce. Insolvence a výživné – v případě žádosti o oddlužení bývá běžné výživné i dlužné výživné povinnému rodiči strháváno, a deponováno do doby schválení oddlužení. K oprávněnému rodiči a dítěti se tak nemusí výživné dlouhé měsíce dostat. Současně z nezabavitelného minima, které zbude (ne)platícímu rodiči, mají být uhrazeny potřeby jeho, na něm závislých osob a jeho dalších dětí. Pokud je rodiči vymáháno výživné na děti, které má svěřeny do střídavé péče, nebo je má v režimu (rozšířeného) styku, není s jejich základními potřebami u tohoto rodiče v nezabavitelném minimu počítáno. Výživné stanovené na dvě děti však může dosahovat, nebo i převyšovat Váš čistý měsíční příjem. Pokud jste nízkopříjmový, je to pochopitelné, protože děti mají své potřeby. Co když je ale Váš příjem, vysokopříjmový? Co když během dospívání dětí má přejít majetek skrze výživné doslova od jednoho rodiče k druhému? Některá rozhodnutí tak z ekonomického hlediska mohou laickou veřejnost až šokovat. Důležitá je tak nejen připravenost advokátů, ale i rodičů a defacto celoživotní hledání smíru se svým ex. Soudy nejsou všemocné a nastupují v situaci, kdy se rodiče nejsou schopni domluvit sami.

Zajímají Vás témata jako je výživné na děti, exekuce na výživné, náhradní výživné při neplacení výživného, nebo hledáte nástroje na řešení problémů samoživitelů? Odpovědi a inspiraci můžete hledat v právě vyšlém článku „Covidové dopady 2020 – výživné, exekuce a další problémy tzv. samoživitelů“ v časopise Soukromé právo, 2/2021, IX. Ročník.

soukromepravo

 

Přemýšlíte, jak po rozchodu vyřešit bydlení a výživné na děti? Náklady na bydlení jsou jednou z nejvýznamnějších položek rodinného rozpočtu a najednou by se tato položka měla při rozchodu zdvojnásobit. Co když chybí finance na nájem dalšího bytu? Měli byste mít na paměti, že bez souhlasu druhého rodiče nemůžete vzít dítě a jít bydlet třeba 200 km daleko k rodičům.

Nastavení výživného ale zpravidla neumí reflektovat náklady na bydlení. A to z jednoho prostého důvodu. Jeden průměrný zaměstnanecký příjem nestačí na pokrytí dvojích výdajů na bydlení. Rodiče by tak měli hledat řešení schůdná pro všechny zúčastněné. Početí dítěte je totiž oba zavazuje a omezuje. Svoboda končí! Chcete se rozejít jako partneři, můžete, ale vaše dítě vás bude jako rodiče spojovat navždy.

Přestěhovat svévolně dítě je bráno jako vnitrostátní únos nezletilého dítěte. Advokáti a soudci se shodnou. Právo pomůže (ale jen trochu), druhý rodič i soudy musejí jednat. Rychlost je důležitá!

https://advokatnidenik.cz/2021/02/17/sympozium-vnitrostatni-unosy-nezletilych-deti-ii-tentokrat-o-bydlisti-skole-lekari/?fbclid=IwAR3ofsYLde86LdppPmMyPMQKwKCWEIb30BH5XmjAwfAtCgTjHKO0Sm0jr-k

Na konci roku, 11.12.2020 vyšel Velký komentář k Občanskému zákoník II. Rodinné právo (§655 – 975). V publikaci je 15x odkazováno na články a příspěvky, které naleznete na https://vyzivne.com/vzdelavaci-a-publikacni-cinnost/ a odbornost Ing. Veroniky Mindlové. Jedná se o druhé, podstatně přepracované a rozšířené vydání komentáře k novému českému rodinnému právu začleněnému do občanského zákoníku reaguje na nedávné legislativní změny a vývoj judikatury. Publikaci si můžete zakoupit třeba u vydavatele – https://www.beck.cz/obcansky-zakonik-ii-rodinne-pravo-655-975-komentar-2403.

Pokud ale nechcete věnovat desítky hodin studiu, objednejte se na konzultaci.

PROČ KONZULTACE? Konzultace Vám pomůže nastavit priority, připravit strategii a vhodné finanční podklady včetně jejich argumentace. Nejen že ušetříte spousty času a financí, ale dozvíte se to, co Vám advokáti většinou vůbec neřeknou! Finance totiž nejsou jejich specializace!!!

Chci vědět více o konzultaci – https://vyzivne.com/cenik-konzultace/

Ročně je dle Exekutorské komory vedeno zhruba 3 000 exekucí pro neplacení výživného. Výživné ale u mnohých rodičů může být nastavováno poměrně hraničně. Pokud rodiči vypadne příjem, ne vždy je schopen platit výživné například z podpory v nezaměstnanosti nebo z běžné mzdy, pokud byl pár dnů v měsíci na nemocenské. Tento měsíc se mi ozvalo několik klientů ohledně exekuce a případ je stejný, jako v příspěvku idnes. Rodiči se změnila situace, prokazatelně bez jeho zavinění se mu snížil příjem, nebo nastavením hraničního výživného došly úspory a žádá návrhem na soud o snížení výživného. Platí maximum možného a když dojdou úspory okamžitě přijde exekuce. Zaplacené spotřebované výživné se totiž nevrací. Spotřeba se neprokazuje. Oprávněný rodič ne vždy jedná v nejlepším zájmu dítěte. Mnohdy si tímto řeší partnerský konflikt. Kdyby rodina byla pohromadě, řešila by se daná situace jinak. Rodiče se ale rozešli. Je třeba hledat novou rovnováhu. Komu ale pomůže rodič v exekuci?

Je totiž zcela patrné, že ve výsledku po odečtení z příjmu nezabavitelné minimum pro povinného rodiče (bez zohlednění styku s dětmi, na které mu nezbydou prostředky), odměnou exekutora, výdaji exekutora a případně odměnou advokáta protistrany si nepomůže ani rodič exekuci podávající. Ten tak nemusí dostat ani to výživné, co rodič dobrovolně sám bez exekuce platil. Pokud běží soudní řízení o snížení výživného, je exekuce legální cesta, jak si dopomoci k prostředkům, které rozhodnutím soudu o snížení výživného oprávněnému rodiči najednou nenáleží. Za tento postup ale oprávněnému rodiči neplyne žádná sankce ani postih. V reálném čase ne. Ale zpravidla se v budoucnu oprávněným rodičům tento krok vrací v souvislosti s dospíváním společných dětí, které se na celou situaci začnou dívat svou optikou.  

„Není přece v pořádku, když při jednom neúplném zaplacení výživného může být uplatněna exekuce v plné míře, zvláště v situaci, kdy u soudu už půl roku leží moje žádost o snížení výživného. Exekutor mi zablokoval účet a já se propadám na finanční dno, to přece mým dětem nijak nepomůže.“

Celý článek zde https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/vyzivne-exekuce-odmena-exekutorovi-zastaveni-exekuce.A201216_112858_viteze_frp

I v této zvláštní a ekonomicky nejisté době pro výživné stále platí, že jeho (trvalé) snížení nelze řešit předběžným opatřením a musí být upraveno meritorním rozhodnutím soudu (například soud schválí dohodu rodičů). Předpokladem pro snížení výživného je změna poměrů. Vzhledem k tomu, jaké dopady vládní nařízení mají na OSVČ, podnikatele, ale i zaměstnance, je změna poměrů u obou rodičů bez jejich zavinění pochopitelná. Otázkou ale je, jak se soudy postaví k otázce, zda se jedná o změnu trvalou (odůvodňující změnu rozhodnutí) nebo dočasnou (ta důvodem pro změnu rozhodnutí být nemůže). Na druhou stranu je třeba stále myslet na to, že potřeby dítěte tu jsou a zůstaly v některých ohledech neměnné, v některých ohledech se dokonce zvýšily (vybavení na distanční výuku jako notebook, smartphone, konektivita, ale i stravování a energie) a současně poklesly možnosti a schopnosti pečujícího rodiče kvůli zajišťování distanční výuky osobní péčí o dítě ve své původní pracovní době. Pokud je dítě ve střídavé nebo společné péči, nebo mají rodiče rozšířený styk i na školní dny, mají i tyto výdaje oba rodiče.

Výživné placené povinným rodičem – obecně je částka výživného považována za částku, která má se zohledněním péče a výše příjmů platícího rodiče vystačit na pokrytí veškerých potřeb dítěte. S výživným by tedy mělo být hospodařeno tak, aby pokrylo i mimořádné výdaje dítěte. Současně by měly být ponechány finanční prostředky na pokrytí potřeb dítě i v čase platícího rodiče. Protože i platící rodič má nemalé výdaje s dítětem při realizaci styku/rozšířeného styku/péče. Jinými slovy, i když u rodiče dítě tráví např. jen 21 % času (víkendy a polovinu prázdnin), stejně mu musí zajistit část potřeb jako pečující rodič.

Výživné od pečujícího rodiče – není při výlučné péči rodiči stanoveno ani jím placeno. Pečující rodič zpravidla do určitého věku dítě saturuje platbu výživného zejména svou péčí. Od určitého věku dítěte by podle svých možností měl i tento rodič určité % ze svého pomyslně platit dítěti do jeho měsíčního rozpočtu na úhradu potřeb. Nicméně výše a způsob plnění vyživovací povinnosti je plně v kompetenci pečujícího rodiče bez vykonatelné povinnosti. U společné nebo střídavé péče může být výživné rodičům stanoveno. U střídavé péče se se stanovením výživného oběma rodičům setkáváme poměrně běžně, u společné péče výživné stanoveno rodičům zpravidla nebývá.

Platby nad rámec výživného – jsou platby, které jsou dobrou vůlí druhého (platícího) rodiče.

Změna výše výživného – Pokud nemáte na platbu výživného ve stanovené výši, komunikujte s druhým rodičem! (vysvětlete mu situaci, požádejte o snížení/odložení plateb – což ale neznamená, že neuhrazená částka je prominuta, naopak, je nadále vymahatelná, a to i exekučně – např. podmínka návrhu pro nárok na náhradní výživné)

Nepřestávejte v řádném hrazení výživného, byť v mírně nižší výši (ať již se souhlasem druhého rodiče, nebo bez něj)!

V případě, že se dohodnete na trvalém snížení výživného, i tak je potřeba do podání návrhu na soudu platit výživné v plné částce s tím, že druhý rodič vám sjednaný rozdíl např. vrátí.

Pokud jste přišli o práci, komunikujte. Zkuste s druhým rodičem rozdělit péči šířeji. Rozhodně to však neznamená, že automaticky můžete platit výživné jinak! Je třeba dohody, kterou schválí soud, anebo rozhodnutí soudu na návrh!

Potřeby dítěte – Minimální ale ani maximální měsíční výše výživného není stanovena. Kolik tedy je optimální výše? Inspirovat pro minimum se můžeme např. u částek životního minima, které dítěti určitého věku zajišťuje výživu a ostatní základní osobní potřeby. Dítě má rodiče dva. Každý z nich by tedy měl nad rámec zajištění bydlení zajistit dítěti min. polovinu částky životního minima na výživu a základní potřeby. Pro dítě v prvním stupni základní školy by to mělo být minimálně 1 210 Kč od každého rodiče.


Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/zivotni-a-existencni-minimum-od-1.-dubna-2020

Níže přikládám doporučení od Unie rodinných advokátů, kde toto doporučení připravili advokáti ve spolupráci se soudci.

Výživné v době pandemie[1]

I době nouzového stavu stále platí všechny druhy vyživovací povinnosti, soudních rozhodnutí a dohod o výživném. Dočasné snížení příjmu po dobu nouzového stavu, ba dokonce ani úplný výpadek za dobu tří týdnů až dvou měsíců není důvodem pro změnu soudního rozhodnutí. Minimalizovat škody a zabránit následným soudním i jiným sporům lze například následujícím způsobem:

Vlídné doporučení pro povinné rodiče: 

 1. Zvažte, jaké výživné jste schopni aktuálně platit (například snížené na 80 % či na 60 %).
 2. Nepřestávejte v řádném hrazení výživného, byť v mírně nižší výši.
 3. Napište druhému rodiči slušný informační mail, informujte ho o aktuálním poklesu příjmu, poproste ho o trpělivost a pochopení a dodejte informaci o dočasném snížení výživného a slib, že jakmile se situace zlepší, vrátíte se k původně placené částce.
 4. Zvažte možnost jiného protiplnění pro dítě (větší péče, naturální plnění, pomoc s výukou a domácími úkoly apod.).

Vlídné doporučení pečovatelům oprávněných dětí: Mějte pochopení pro aktuální nouzovou situaci. Vydržte, zdržte se stížností na OSPOD, lamentací na druhého rodiče a návrhů na výkon rozhodnutí či exekuci. 

[1] http://www.uracr.cz/koroporadna – Unie rodinných advokátů obnovila s nouzovým stavem a s ním souvisejících omezení „koroporadnu“. Máte-li akutní dotaz týkající se stávající situace v rodině, můžete se emailem obrátit na koroporadna@uracr.cz.

Připravili jsme dotazník k problematice péče a zajištění výživy. Jeho vyplněním nám pomůžete k přesnějším a podloženějším informacím, na jejichž základě můžeme popsat problémy a navrhovat jejich řešení odpovědným úřadům. Dotazník je určen rodičům dětí a rovněž plnoletým nezaopatřeným dětem.

Dotazník Vám nezabere víc než 10 min. a je třeba jej vyplnit nejpozději do pravého poledne 14.10.2020. (Pak nám předplatné survio končí.)

 Link na vyplnění dotazníku – https://www.survio.com/survey/d/R0A3U1B9P1S6S7F7X

Vaše situace je pro nás důležitá! Současně velmi uvítáme, pokud tento mail pošlete svým známým a přátelům, či jej budete sdílet na sociálních sítích, aby dotazník vyplnilo co nejvíce lidí.

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku!