Archiv kategorií: Nezařazené

Výživné v době covidové s nespočet omezeními a nařízeními stupňuje problémy a vyhrocuje situace v mnohých domácnostech. Neplacení výživného není jen problém nezodpovědných rodičů. Stále častěji a snadněji se zneužívá status „samoživitel“. Náhradní výživné je možno vymáhat jen v případě, že na neplatícího rodiče je podána exekuce. Insolvence a výživné – v případě žádosti o oddlužení bývá běžné výživné i dlužné výživné povinnému rodiči strháváno, a deponováno do doby schválení oddlužení. K oprávněnému rodiči a dítěti se tak nemusí výživné dlouhé měsíce dostat. Současně z nezabavitelného minima, které zbude (ne)platícímu rodiči, mají být uhrazeny potřeby jeho, na něm závislých osob a jeho dalších dětí. Pokud je rodiči vymáháno výživné na děti, které má svěřeny do střídavé péče, nebo je má v režimu (rozšířeného) styku, není s jejich základními potřebami u tohoto rodiče v nezabavitelném minimu počítáno. Výživné stanovené na dvě děti však může dosahovat, nebo i převyšovat Váš čistý měsíční příjem. Pokud jste nízkopříjmový, je to pochopitelné, protože děti mají své potřeby. Co když je ale Váš příjem, vysokopříjmový? Co když během dospívání dětí má přejít majetek skrze výživné doslova od jednoho rodiče k druhému? Některá rozhodnutí tak z ekonomického hlediska mohou laickou veřejnost až šokovat. Důležitá je tak nejen připravenost advokátů, ale i rodičů a defacto celoživotní hledání smíru se svým ex. Soudy nejsou všemocné a nastupují v situaci, kdy se rodiče nejsou schopni domluvit sami.

Zajímají Vás témata jako je výživné na děti, exekuce na výživné, náhradní výživné při neplacení výživného, nebo hledáte nástroje na řešení problémů samoživitelů? Odpovědi a inspiraci můžete hledat v právě vyšlém článku „Covidové dopady 2020 – výživné, exekuce a další problémy tzv. samoživitelů“ v časopise Soukromé právo, 2/2021, IX. Ročník.

soukromepravo

 

Dne 24. září 2020 se bude konat sympozium na téma vyživovací povinnost, kterou pořádá Česká advokátní komora, Unie rodinných advokátů a Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců. Sympozium je pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce a další odborníky. Program sympózia je následující:

Pokud byste měli jakýkoli návrh, týkající se výživného, nebo výživného a péče, dejte mi prosím vědět.

link: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22921&tmplid=15

pdf-Výživné program-24-9-20

 

 

I při současném omezení pohybu osob byly povoleny nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými. Rodiče si tak dle rozhodnutí soudu, nebo na základě své dohody mohou děti i při současném omezení pohybu předávat.

Pravidla pro ošetřovné (OČR – ošetřování člena rodiny) jsou ale následující:

 • Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů/ 16 kalendářních dnů v případě osamělého zaměstnance;
 • Dítě musí být mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku);
 • Počátek běhu podpůrčí doby je vázán na termín, který si rodič po uzavření školy/školky individuálně určí (Ošetřovné lze čerpat od 11. 3. 2020 pro děti školou povinné a od zavření mateřské školky pro děti předškolního věku);
 • Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit a trvá 9 případně 16 kalendářních dnů, nebude-li zákonodárci rozhodnuto jinak;
 • Trvání ošetřovného (jako „omluvenka“ z práce) platí jen po dobu uzavření škol a školek, proplácena bude prozatím jen podpůrčí doba;
 • Pokud rodič o dítě osobně a celodenně nepečuje, nebo mu za daný den náleží mzda (pracuje na „home office“) nemá rodič za tento den nárok na ošetřovné; podpůrčí doba se o tyto dny neprodlužuje!
 • Pečující osobu pro Ošetřovné lze po dobu čerpání jednou změnit;
 • Na ošetřovné má nárok pečující rodič, ale za určitých okolností i ten, který nemá dítě v péči, ale v období ošetřovného v případě uzavření školy o dítě pečoval (déle než jen víkend);

Rodiče by měli spolu spolupracovat a jednat v nejlepším zájmu dítěte a jeho zabezpečení. Pokud je rodič na ošetřovném, ztrácí 40 % svého příjmu. Na druhou stranu ošetřovné je propláceno i za víkend a svátek. To kompenzuje část ztráty příjmu. Doba trvání ošetřovného je po dobu nemoci (nyní i uzavření škol a školek) proplácena jen za prvních 9 respektive 16 kalendářních dnů. Pokud rodič čerpání ošetřovného započal, nelze jej již přerušit. Pro nárok na ošetřovné za daný den je podstatné, aby daný rodič o dítě osobně pečoval. Pokud tedy dítě bude na víkend s druhým rodičem, je třeba toto uvést v „Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)“. Za dny, kdy o dítě rodič osobně nepečuje, mu ošetřovné nenáleží stejně jako za dny, kdy je na „home office“, nebo pracuje a náleží mu za tento den mzda. Tyto dny se započítávají do vyčerpaných proplácených dnů, i když za ně ošetřovné nenáleží.

Rodiče se mohou dohodnout na střídání i jinak, než je v rozhodnutí soudu. Je však třeba schody mezi rodiči a jejich potvrzení souhlasu se změnou a to ideálně písemně. Dále se mohou v čerpání ošetřovného i jednou vystřídat, pokud pečují v režimu střídavé či společné péči anebo je rodiči stanoven rozšířený styk.

V tomto období je třeba připomenou, že výživné je třeba platit v původní výši, nedohodnou-li se rodiče jinak. Pokud se dohodnou, doporučujeme dohodu nechat schválit soudem.

Přejme Vám, abyste jako rodiče byli v zájmu svého dítěte v této době racionální, finančně ideálně nastavení a hlavně zdraví!

Mám nárok na ošetřovné, když je dítěti 15 a je nemocné? – ANO

Mám nárok na ošetřovné, když je dítěti 15, při uzavření škol z důvodu karantény? – NE

Jak dlouho platí ošetřovné? Jsem samoživitelka, když máme dítě ve střídavé péči? – 16dnů/(9dnů/NE)/ANO

Máme střídavou/společnou péči, otec uplatňuje slevy na dani, můžu si já požádat o dávky? – ANO

Jsem OSVČ, mám nárok na ošetřovné? – NE (Vláda bude řešit dnes 19.3.2020)

 

Více v příspěvku níže.

Kdo je samoživitel?

Legislativní definice samoživitele podle zákona neexistuje. Pro účely různých (např. facebookových) skupin se za samoživitele považuje skoro každý. Zákon zná termíny osamělý rodič a osamělý zaměstnanec.

Osamělý rodič – nárok na dávky

Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v § 7 definuje osamělého rodiče a podmínky, které musí být splněny, aby se stát podílel na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a při některých dalších sociálních situacích. Podle §7 odst. 7 se za osamělého rodiče  pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství.

Podle odst. 1 se za rodinu pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.

Při střídavé péči je tedy na rodičích, aby se dohodli, se kterým z nich bude dítě považováno za společně posuzovanou osobu. Společně posuzovaná osoba pro účely nároku na dávky státní sociální podpory nesouvisí s prohlášením o společně posuzované domácnosti pro uplatnění slevy na dani a daňového zvýhodnění podle zákona o daních z příjmů.

Ošetřovné pro děti do 16 let? ANO při nemoci!, ne při karanténě a nejvýše 16 dnů (9 dnů)

Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, definuje pro účely podpůrčí doby u ošetřovného v §40 odst. 7 osamělého zaměstnance, za kterého se pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou anebo za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem).

Podpůrčí doba u ošetřovného u osamělého zaměstnance činí oproti ostatním (9 kalendářních) nejdéle 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Jaký je nárok na ošetřovné při uzavření škol z důvodu karantény – KORONAVIRUS? (10 let/9 dnů nebo 16 dnů pro rodiče samoživitele)

Dne 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách a následně bylo zřizovateli rozhodnuto o uzavření mateřských škol. Rodič – zaměstnanec má nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma a pečovat o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, doplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. 

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Vznikne nárok na ošetřovné OSVČ (Osobě samostatně výdělečně činné)?

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

AKTUÁLNĚ bude Vláda (dnes čt. 19.3.2020) jednat o nároku na ošetřovné i pro OSVČ. Kdy je v návrhu pro OSVČ denní vyměřovací základ pro ošetřovné 424 Kč. Ošetřovné je pro zaměstnance ve výši 60 % ze základu platu. Pro OSVČ je návrh, že by rodič dostal 424 Kč za každý den. Peníze by měly jít z programu MPO Záruka COVID, na němž resort pracuje.

Zdroje:

Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/osetrovne-pro-osvc-schvalime-ve-ctvrtek-slibuje-havlicek-40317152

https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

https://www.cssz.cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Vždy je nejlepší se dohodnout!
V rodinných sporech dobrý mediátor dokáže zlepšit celkový stav rodiny. Dohody jsou trvalého rázu a pokud je třeba v budoucnu cokoliv řešit,  zvládnou to mnohdy i rodiče sami. Oba rodiče jsou v klidu, děti jsou v klidu.  Víte kolik času, stresu, peněz stojí soudní spor? Kolik hádek, přátel a lží?
K soudu si mnoho lidí chodí pro spravedlnost. Dostanou však vždy jen rozhodnutí. Nenechte o sobě a svých dětech rozhodovat jiné,  dříve nebo později se Vám to nemusí líbit.

Velmi zajímavé setkání se zapsanými i nezapsanými mediátory, soudcem a zástupkyní z Ministerstva spravedlnosti. V rámci mezioborové spolupráce spolupracuje s CMI i dalšími mediátory od roku 2018. Držím palce všem rodičů, aby našli cestu k svému ideálnímu, ať již s mediací, nebo bez ní.

Mediatori – informacni letak_4.12.2019

Vánoce se kvapem blíží a na dárky ne vždy zbývá dostatek prostředků. Děti začínají být náročnější a rodič by si taky zasloužil nějaký ten kousek luxusu. Připravili jsme pro vás pár tipů na dárek, z nichž některý potěší hned několikrát!

 1. Daruj předplatné a získej dárek, který mnohdy i převyšuje hodnotu předplaceného časopisu. Voucher na 2 000 Kč do restaurace, kurz vaření, další časopis, kávovar, motivační diář, Barbína s Kenem, alkohol, vysavač na okna LEIFHEIT WINDOW CLEANER, kosmetika a mnoho dalšího…. Doručení dárku je do šesti týdnů od zaplacení, takže máte nejvyšší čas.
 1. Daruj dobrodružství – kup letenky ve výhodných prvních nabídkách za pár stovek. Níže uvádíme několik méně známých odkazů.
 1. Daruj zážitek – podívejte se, jestli v okolí není v akci nějaký kurz, zábava či tvoření. Jak hledate? například v horní liště najdete „nabídky v okolí“ vyberete nejbližší město a dáte zobrazit na mapě. 🙂